Horizon
  • +387 35 316440

Uslovi korištenja

Član 1.

Prodavac, se obvezuje Kupcu pružiti reklamu na svojoj internet platformi www.biz-zone.ba , predstavljajući ga u pozitivnom svijetlu. Prodavac se po želji Kupca obvezuje proizvode i usluge Kupca predstaviti korisnicima socijalnih mreža: Facebook-a, Twitter-a i Google Plus-a, kako bi povećao nivo publiciteta i prepoznatljivosti. Ukoliko Kupac ne koristi društvene mreže, Prodavac će po željama i zahtjevima kreirati profil na društvenim mrežama, a već postojeće profile, ukoliko to kupac želi, održavati. Platforma BIZ-ZONE koju Prodavac nudi dostupna je na web-u, kao i sve mobilne aplikacije. Prodavac se obvezuje Kupcu omogućiti upravljanje, ažuriranje i kreiranje svoje internet prezentacije, putem www.biz-zone.ba portala ili bilo kojom dostupnom mobilnom aplikacijom. Prodavac omogućava Kupcu unošenje svojih posebnih ponuda pomoću www.biz-zone.ba , koje se pojavljuju na stranici/aplikaciji www.sveznalica.ba . Korisnici ove aplikacije bivaju obavješteni o posebnim ponudama i uslugama Kupca u okruženju od 500 metara. Kupac odlučuje da li će se on sam reklamirati na BIZ-ZONE platformi ili će to Prodavac za njega činiti. Ukoliko se odluči da ga Prodavac reklamira onda neće imati pristup BIZ-ZONE aplikaciji. Ukoliko se Kupac odluči da se sam reklamira, onda Prodavac nema pristup njegovim društvenim mrežama, osim na www.sveznalica.ba i „Sveznalica“ na Facebook-u, te u tom slučaju ne garantuje povećanje prepoznatljivosti. Samoreklamiranje podrazumijeva: pisanje, kreiranje, unošenje i ažuriranje tačnih i istinitih podataka, poštujući odredbe autorskih prava. Svi podaci predstavljeni na Facebook-u, Google-u i Twitteru se koriste prema uslovima definisanim od strane navedenih portala.

Član 2.

Kupac se obavezuje dostaviti podatke radi objave na www.biz-zone.ba u roku od dana stupanja Ugovora na snagu. Kupac odgovara za istinitost dostavljenih podataka. Prodavac ne odgovara za lektorske propuste u dostavljenim tekstovima.

Član 3.

Ugovor se zaključuje na rok od 12 mjeseci.

Član 4.

Kupac se obavezuje platiti cijenu od 49,00 KM ( slovima : četrdesetdevet konvertibilnih maraka) mjesečno za usluge počevši od dana sklapanja Ugovora. Kupac je dužan platiti cijenu tj. naknadu za pružene usluge u iznosu navedenom u prednjem stavu ovog člana u roku od 7 (sedam) dana od dana zaključenja Ugovora. Naknadu za pružene usluge za svaki sljedeći mjesec Kupac je dužan uplatiti na dan zaključenja Ugovora, ako ovaj pada na neradni dan ili vikend prvi sljedeći radni dan nakon dana zaključenja Ugovora. Ukoliko Kupac bude kasnio s upalatom dvije uzastopne mjesečne naknade za usluge iz ovog Ugovora dospjevaju sve do tada nenaplaćene rate odjednom.

Član 5.

Podaci koje Prodavac od Kupca dobije su strogo povjerljivi i neće se dalje proslijeđivati, kopirati niti zloupotrijebljavati na bilo koji način. Prodavac se obavezuje da će podatke koje mu dostavi Kupac koristiti samo za usluge koje Prodavac nudi u skladu sa ovim Ugovorom.

Član 6.

Sporazumom ugovornih strana utvrđuje se da će Prodavac izvršavati sve neophodne radnje kako bi Kupca reklamirao i predstavio prema svojim mogućnostima. U cilju postizanja obaveze iz stava 1. ovog člana Kupac i Prodavac se obavezuju na periodčno održavanje komunikacije u kojoj će dogovarati marketinške strategije neophodne za medijsko predstavljane Kupca u novim medijima. Način i vrijeme održavanja komunikacije iz prethodnog stava Prodavac i Kupac će usaglašavati sprazumno u toku trajanja ovog Ugovora.

Član 7.

O mogućim marketinškim promjenam Prodavac će obavijestiti Kupca u najkraćem mogućem roku. Ukoliko Kupac želi nešto dodati ili oduzeti sa svoje medijske prezentacije dužan je obavijestiti Prodavca o željenim izmjenama i dostaviti mu materijal za objavu u najkraćem mogućem roku. Prodavac se obavezuje da će kontinuirano ažurirati podatke koje mu Kupac dostavi radi objave.

Član 8.

U slučaju nepoštivanja bilo koje odredbe ovog ugovora od strane Kupca Prodavac zadržava pravo jednostranog raskida istog bez obaveze da prethodno o tome obavijesti Kupca. Kupac se obvezuje pismenim putem obavijestiti Prodavca o raskidu ugovora najkasnije 8 dana prije nastupanja dana kada Kupac želi da se ugovor raskine. U tom slučaju ugovor se smatra raskinutim d danom prijema obavjesti o raskidu od strane Prodavca. Ukoliko po isteku roka od 12 meseci od zaključenja ovog Ugovora Kupac ne obavjesti Prodavca pismenim putem o namjeri da raskine isti, Ugovor se produžava na rok od dodatnih 12 mjeseci.

Član 9.

BIZ-ZONE D.O.O. je korisnik Licence LRC KREDITNOG BIROA. Svako neizmirivanje obaveza po ovom Ugovoru, u trajanju dužem od 2 (dva) mjeseca, će biti registrovano u bazi podataka LRC Kreditnog biroa, u kom slučaju će doći do promjene Vaše kreditne istorije.

Član 10.

Prodvac zadržava pravo procjene dostavljenog materijala od strane Kupca, te u slučaju da on bude neprimjeren, suprotan načelima Prodavca, vulgaran i slično Prodavac može odbiti objavljivanje istog.

Član 11.

Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja, a ugovorne strane su saglasne da će sve sporove iz ovog ugovora rješavati sporazumno. Ukoliko to nije moguće nadležan je sud u Tuzli.

Član 12.

Ovaj ugovor je napravljen u 2 istovjetna primjerka od kojih svaka strana zadržava po 1 primjerak. Ugovorne strane prihvataju prava i obveze iz ovog Ugovora, te ga u znak toga potpisuju.

© 2020 - BizZone

Impressum Uslovi korištenja FAQ Kontakt
Sva prava zadržana.